Verkiezingen gemeenteraad – standpunten

Op 16 maart mogen we naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. De Dorpsraad heeft aan alle deelnemende partijen vijf thema’s voorgelegd die belangrijk zijn voor Vreeland. Per thema zijn achter de onderstaande link de antwoorden van de partijen te vinden. Wij hopen dat het doorlezen van de verschillende standpunten u helpt bij het maken van een keuze bij de gemeenteraadsverkiezingen.

https://core.opentext.eu/views/folder/public/viewFolder.html?shortLink=aad8f6003200b754d1e68abb916b23c89bcac045807f38db

Wachtwoord: verkiezingen123

Het gaat om de volgende thema’s:
Wonen
Toegankelijkheid en faciliteiten
Bestemmingsplan Vecht
N201
Energietransitie

Bijzondere algemene ledenvergadering

Op woensdag 29 december a.s. vindt om 20:00 uur een bijzondere ledenvergadering plaats. In deze vergadering komt de benoeming van nieuwe bestuursleden aan de orde. Deze vergadering is uitsluitend digitaal te volgen via Microsoft Teams.

Aan de leden is hierover een e-mail verstuurd. Mocht deze e-mail u (als lid) niet hebben bereikt, dan kunt u nadere gegevens (o.a. een deelnamelink) opvragen via info@dorpsraadvreeland.nl

Beste groet,

De dorpsraad.

 

Voortgang Whiswall langs N201

Beste Vreelanders,

Vanuit de provincie hebben we de volgende update ontvangen over de plaatsing van de Whiswall langs de N201. Het plaatsen van de Whiswall bij Vreeland staat los van de voortgang van de plannen Toekomst N201.

De uitvoering start naar verwachting in de loop van januari met het verplaatsten van de lichtmasten. In februari zal dan begonnen worden met het plaatsen van de Whiswall en kunnen de werkzaamheden medio maart gereed zijn.

Bij deze planning geldt wel een voorbehoud vanwege (winterse) weersomstandigheden.

Ook voor dit dossier geldt dat wij u op de hoogte zullen houden zodra wij meer informatie ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Dorpsraad Vreeland

 

Nieuwsupdate Toekomst N201

Beste dorpsgenoten,

Vandaag ontvingen wij van de provincie een update over de voortgang van de toekomstplannen voor de N201.

Kleiner pakket maatregelen N201

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben op 15 december besloten te willen komen tot een kleiner en kosteneffectiever pakket van maatregelen om een aantal knelpunten op te lossen op de N201 tussen Vreeland en Amstelhoek. Ook bij dit pakket moet er extra aandacht zijn voor leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Dit voorstel wordt op 20 januari 2021 besproken in de commissie Milieu en Mobiliteit waarna Provinciale Staten er op 27 januari 2021 een besluit over nemen.

Gedeputeerde Staten zien kansen om de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid op de N201 te verbeteren, maar zijn van mening dat in het huidige plan de kosten niet in balans zijn met de maatschappelijke opbrengsten, en dat de toegevoegde waarde van de individuele projectonderdelen nog onvoldoende scherp is.

Het voorstel betekent dat het plan moet worden aangepast en het onderzoek naar maatregelen met een jaar wordt verlengd.

 
Toelichting maatregelen bij Loenersloot

In de laatste nieuwsupdate had de provincie aangegeven dat zij naast de presentatie aan de dorpsraad Loenersloot ook de getoonde filmpjes op de website zouden plaatsen. Inmiddels staan de filmpjes op de website, u kunt ze vinden bij de downloads.

Wij zullen de informatie vanuit de provincie over de N201 hier blijven delen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Dorpsraad Vreeland

Verlenging afsluiting Bergseweg i.v.m. aanpassingen aan brug

Beste dorpsgenoten,

Zoals te verwachten viel, is de afsluiting van de Bergseweg in Vreeland verlengd, en wel tot en met zondag 1 november 2020.

De brug die is aangelegd over de vaarverbinding met de sloepenhaven blijkt drie verkeersveiligheidsproblemen te veroorzaken en daarmee het risico op een verkeersongeval:
1) De hellingen van de brug zijn steiler dan volgens richtlijnen wordt geadviseerd;
2) Er is geen zicht op verkeer uit de tegengestelde richting tot je bovenop de brug bent. Tegelijk is de breedte van de rijbaan op de brug beperkt. De weg staat open voor verkeer in twee richtingen waardoor het mogelijk is dat er twee voertuigen op de brug elkaar tegenkomen en één daarvan achteruit moet steken om de ander voor te laten gaan;
3) De beperkte breedte van de rijbaan leidt ertoe dat een fietser en een vrachtwagen elkaar niet kunnen passeren, niet in dezelfde noch in tegengestelde rijrichting.

Voor het vinden van een passende oplossing zijn onderzoeken gestart om langs twee sporen aan een oplossing te werken:
– Het nemen van maatregelen om het verkeer veilig van de bestaande brug gebruik te laten maken;
– Het nemen van maatregelen om de brug aan te passen om het verkeer er veilig gebruik van te laten maken.
De gemeente heeft het voortouw genomen om deze onderzoeken uit te voeren. Het ziet er echter naar uit dat een afdoende oplossing voor de genoemde verkeersveiligheidsproblemen niet op korte termijn (dus binnen enkele weken) zijn te realiseren.

De omleiding die tijdens de aanleg van de brug was ingesteld blijft dus van kracht en wel (voorlopig) tot 1 november. Ook voor voetgangers, (brom)fietsers en de hulpdiensten is er voorlopig nog geen doorgang. De omleiding is via de Bergseweg, Raadhuislaan, N201, Gabriëlweg, Bergseweg en vice versa.

Wij zullen dit dossier blijven volgen en zodra er nieuws is, zullen wij dit delen.

Bergseweg ter hoogte van brug sloepenhaven opnieuw afgesloten

Beste bewoners van Vreeland,

Zoals jullie wellicht gemerkt hebben is de Bergseweg ter hoogte van de nieuwe brug bij de sloepenhaven van Vecht en Veld opnieuw afgesloten voor alle verkeer. De reden is dat er veel klachten zijn ontvangen bij de gemeente over de veiligheid door de onoverzichtelijke situatie waardoor je tegenliggers niet ziet aankomen en over de steile helling, waardoor hij door fietsers praktisch niet te nemen is. Van de gebiedsregisseur hebben wij vernomen dat de gemeente de brug daarom nog niet in beheer zal nemen en met de ontwikkelaar in gesprek is over noodzakelijke aanpassingen. Dit is natuurlijk een vervelende situatie voor alle betrokkenen, zoals omwonenden, recreanten en alle Vreelanders die regelmatig van de Bergseweg gebruik maken. Het toont wel aan dat de meldingen die door verschillende Vreelanders bij de gemeente zijn gedaan serieus worden genomen, maar het kan geen kwaad om uw klacht persoonlijk te melden aan de gemeente (bijvoorbeeld via Fixi), zodat de urgentie duidelijk wordt.

De brug is in elk geval tot en met 4 september afgesloten. Als we meer informatie hebben, zullen wij dat hier met jullie delen. We blijven deze kwestie nauwlettend volgen!

Met vriendelijke groet,

Dennis Kampjes de Jong, secretaris

Uitstel vergadering Algemene Ledenvergadering

In verband met de uitbraak van COVID-19 was het fysiek bij elkaar komen van de Algemene Ledenvergadering van de Dorpsraad Vreeland tot 1 juli niet mogelijk, terwijl dit op grond van de statuten van de Dorpsraad Vreeland wel vereist is.

Daarom heeft het bestuur van de Dorpsraad Vreeland, op basis van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, op 29 juni het besluit genomen de Algemene Ledenvergadering uit te stellen met ten hoogste vier maanden.

Op korte termijn zal het bestuur besluiten hoe en wanneer de ALV zal worden gehouden en u daarover informeren.

Namens het bestuur van Dorpsraad Vreeland,

Dennis Kampjes de Jong, secretaris

Update én oproep: wat houdt Vreelanders bezig?

Beste leden van de dorpsraad,

In deze bijzondere tijden heeft het bestuur van de Dorpsraad alleen online contact met elkaar en ook de periodieke overleggen met de gemeente en gebiedsregisseur staan op een laag pitje. Zoals jullie uit de communicatie de afgelopen maanden konden afleiden hebben twee grote thema’s de activiteiten van het bestuur beheerst, te weten de N201 en het bestemmingsplan Vechtoevers. Daarnaast wordt er door een klein comité hard gewerkt aan de plannen voor het dorpshuis, gymzaal en het STAG-gebouw. Als daar meer concreets over te melden is volgt er meer informatie. Om jullie te laten weten wat ons in de tussentijd verder nog bezighoudt en om na te gaan wat er onder de Vreelanders leeft gaan we vanaf nu elk kwartaal een klein inkijkje geven in wat er in onze mailbox binnenkomt, naast de al genoemde thema’s.

De afgelopen maanden zijn mails binnengekomen over de volgende onderwerpen:
– De staat van wegdek en bermen van de Raadhuislaan;
– Verkeersveiligheid Lindengracht (m.n. racefietsers);
– Handhaving snelheid op Loenenseweg/Vreelandseweg o.a. t.h.v. IJsvogelpad;
– Openbaar vervoer in Vreeland.

Uiteraard hebben we niet meteen een oplossing paraat, maar de Dorpsraad Vreeland kan deze items wel agenderen bij haar periodieke overleggen met gemeente en gebiedsregisseur. Daar zullen we een volgende keer over rapporteren. Hebben jullie ondertussen nog andere zaken waarvan je vindt dat die onze aandacht of die van de gemeente behoeven? Aarzel niet om een mail te sturen!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Dorpsraad Vreeland

Voorstellen “Toekomst N201 Amstelhoek-Vreeland” gepresenteerd op website Provincie Utrecht

Beste bewoners van Vreeland,

Zoals u wellicht ook in de media, o.a. via RTV Utrecht, heeft vernomen, is op 28 april 2020 op de website van de Provincie Utrecht een overzicht gepresenteerd van de belangrijkste voorstellen die door de ambtelijke projectgroep Toekomst N201 zijn voorbereid. Deze voorstellen zijn mede tot stand gekomen tijdens de ontwerpateliers die in 2019 zijn georganiseerd in het Dorpshuis. De plannen worden na de zomerperiode voorgelegd aan het bestuur van de provincie Utrecht (Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten). Naar verwachting nemen Provinciale Staten op 11 november 2020 een besluit over de plannen en de financiering.

Tot en met uiterlijk dinsdag 12 mei 2020 bestaat de mogelijkheid vragen te stellen via de mailbox toekomstn201@provincie-utrecht.nl.

Een handig overzicht met de meest gestelde vragen vindt u hier.

Wij roepen iedereen op hiervan kennis te nemen en indien er nog vragen en suggesties zijn, die vóór 12 mei met de projectgroep te delen via het hierboven genoemde mailadres.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Dorpsraad Vreeland