Bericht over Algemene Ledenvergadering 2020 Dorpsraad Vreeland

Beste leden van de Dorpsraad Vreeland,

Zoals jullie wellicht weten is de Algemene Ledenvergadering (ALV) gewoonlijk in de eerste week van april.

Vanwege de corona-crisis is deze datum uiteraard niet haalbaar. We bezinnen ons nog op een nieuwe datum, maar wachten nog even de ontwikkelingen de komende tijd af. Wanneer het houden van bijeenkomsten weer verantwoord is en toegestaan, zullen wij een nieuwe datum vaststellen.

We hopen dan jullie allemaal in goede gezondheid te kunnen bijpraten over het afgelopen jaar en de plannen en begroting van het komend jaar.

Met vriendelijke groet,

Ewald van den Hout, voorzitter

Zienswijze Dorpsraad Vreeland op Bestemmingsplan De Vecht

Op 20 februari sluit de termijn waarop u uw zienswijze kunt indienen op het bestemmingsplan De Vecht zoals dat tijdens de inloopavond op 30 januari j.l. in het Dorpshuis is toegelicht.

Als Bestuur van Dorpsraad Vreeland hebben wiji onze zienswijze/bezwaren ingediend tegen het voorgestelde Bestemmingsplan De Vecht.

Wij doen dit namens het Bestuur en niet namens de leden of andere dorpsbewoners, omdat het waarschijnlijk onmogelijk is een bezwaar in te dienen waar iedereen het 100% mee eens is.

De kern van onze bezwaren is dat dit plan zeer strikt is voor de bewoners aan de Vecht, men mag maar één vaartuig aan de eigen oever aanleggen met een lengte van max 7,0 meter (12,0 meter in stedelijk gebied) en deze mag geen opbouwtje, roefje of kajuitje hebben. Haaks daarop staat dat (massa) toerisme op De Vecht sterk wordt gestimuleerd waardoor er Amsterdamse/Giethoornse taferelen zouden kunnen gaan ontstaan.

Ten aanzien van bewonersligplaatsen richt onze zienswijze / bezwaar zich tegen de zeer strenge regels:

1. Voor het buiten stedelijk gebied maar één – open – vaartuig met een max. lengte van 7,0 meter; aan eigen steiger

2. Voor het binnen stedelijk gebied maar één – open – vaartuig met een max. lengte van 12,0 meter;

3. Geen bewonersligplaatsen wanneer water en erf gescheiden zijn door een openbare weg.

Ten aanzien van toerisme, horeca en passagiersschepen richt onze zienswijze/bezwaar zich tegen:

1. Forse uitbreiding van halte-, opstap-, wacht- en ligplaatsen voor passagiersschepen tot 25 meter en passanten (iedere horecagelegenheid aan De Vecht mag een vaste ligplaats voor een of meer partyschepen hebben).

2.Opstap- en ligplaatsen in Vreeland zijn onwenselijk vanwege de te verwachten overlast en ontbreken van basis (sanitaire) faciliteiten. Er zijn tenminste drie opstap- en ligplaatsen voorzien in en bij Vreeland

Als u onze bezwaren deelt (of delen hiervan) nodigen wij u uit deze ook bij de Gemeente kenbaar te maken. Hoe meer bezwaren hoe sterker we staan. Hiervoor kunt u gebruik maken van de hierboven aangegeven tekst eventueel aangevuld met uw eigen opmerkingen. Ook kunt u de hele zienswijze bekijken,

Het is belangrijk dat u dat doet vóór 20 februari omdat dit de uiterste datum is waarop u uw bezwaar kenbaar kunt maken. Indien u vóór deze datum geen bezwaar maakt kunt u later geen bezwaar meer maken of meedoen met de procedures .

Het bestemmingsplan heeft verstrekkend gevolgen voor vrijwel iedereen die een boot in of aan de Vecht heeft door het inperken en verdwijnen van tientallen bewonersligplaatsen aan eigen erf of aan kades waar zij eerder altijd mochten liggen. Indien u niet uw ligplaats wilt verliezen is nu het moment om u te laten horen

Ook niet-booteigenaren worden getroffen omdat het Bestemmingsplan meer ruimte geeft aan partyschepen en passagiersschepen in een situatie dat er al veel overlast wordt veroorzaakt, zeker ook door de daarmee gepaard gaande aankomende en vertrekkende auto’s. Ook betekent dit een ‘vrijbrief’ voor buiten de gemeente woonachtige ondernemers, die busladingen toeristen uitnodigen over de Vecht te varen terwijl dit economisch de gemeente niets oplevert. De schepen komen van elders en worden vanuit elders bevoorraad. Dit past niet in het beleid van Kwaliteitstoerisme’. Indien u niet wilt dat het massatoerisme, met de daarmee gepaard gaande overlast, op de Vecht toeneemt, is nu het moment om u te laten horen

Het betreft:
Bestemmingsplan De Vecht
NL.IMRO.1904.BPDeVechtLGB-OW01
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer

Via onderstaande link kunt u eenvoudig uw zienswijze/bezwaar elektronisch bij de Gemeente kenbaar maken. Natuurlijk kunt u ook u deze ook op papier (met legitimatie) afgeven op het Gemeentehuis.

https://stichtsevecht.nl/onderwerp/1904/inspraakreactie-of-zienswijze-op-bestemmingsplan-indienen/

Wij hopen dat als u onze zienswijze / bezwaren deelt u ook een zienswijze bij de Gemeente indient. Samen staan we sterker. De komende periode houden we u natuurlijk op de hoogte via mail en onze site

Met vriendelijke groet,

Bestuur Dorpsraad Vreeland

Open bestuursvergadering DR Vreeland vanavond 11 februari in Dorpshuis

Vanavond is de bestuursvergadering van de Dorpsraad Vreeland een “open vergadering”. Wie graag wil weten hoe zo’n vergadering verloopt is welkom.

Op de agenda staan:
Notulen vorige vergadering
De verschillende “dossiers” van de bestuursleden (voortgang, hulpvragen)
Wat verder ter tafel komt.

We zien u graag!

Brief aan leden Update N201

Beste leden,

Graag praten wij jullie via deze mail bij over de ontwikkelingen rond de N201 en de laatste stand van zaken.

Standpunt
Dankzij jullie reacties en ideeën op de thema avond in november, via de mail en op allerlei andere plekken de afgelopen weken, hebben we een constructief standpunt kunnen innemen richting de overheid. Omdat op de thema avond en de weken daaromheen duidelijk werd dat Vreeland voor het overgrote deel een sterke voorkeur heeft voor een bepaalde denkrichting konden wij een duidelijke brief aan de Provincie sturen. Die brief wordt meegenomen in het advies van de ambtenaren aan het provinciebestuur. (Zie bijlage 1)

Lees meer →

Inhoud Thema avond

Op de thema-avond op vrijdag 9 november wordt het nieuwe Dorpsplan besproken. We zijn vooral benieuwd naar de mening van de vele nieuwe Vreelanders, die de afgelopen tijd in ons mooie dorp zijn komen wonen. Iedereen is welkom: ook als je (nog) geen lid bent van de Dorpsraad.

N 201.

De discussie over de toekomst van de N 201 ( 2-baans met aanpassingen ? of  4-baans met aquaduct ? ) is nu in een cruciale fase gekomen en er zal spoedig een beslissing worden genomen door de Provincie. Op de thema-avond vertellen we daar alles over, en hoort U de allerlaatste ontwikkelingen van de afgelopen week. We houden een paneldiscussie rond de voorliggende opties met als doel het bepalen van ons standpunt als Dorpsraad. De toekomst van de N 201 is heel belangrijk voor Vreeland en we zullen dan ook snel na de thema-avond een enquête houden onder de leden.

WORD LID !!!

Juist daarom is het ook belangrijk om lid te worden van de Dorpsraad (€ 8,- per jaar):

Hoe meer Vreelanders lid zijn, des te sterker staan we in de discussie over de N201 en kunnen we de belangen van ons kleine dorp binnen de grotere gemeente Stichtse Vecht nog beter verdedigen. Geef je dus vrijdag avond  ter plekke op als lid, of via info@dorpsraadvreeland.nl, of door een briefje in de bus te doen bij onze penningmeester op de Boterweg 22.

DISCO !!

Om het nieuwe Dorpsplan te vieren, wordt er na afloop gedanst op de beat van een super DJ, of wat rustiger nagepraat aan de bar.

Dus, vooral nieuwe Vreelanders : kom langs en ontmoet de overige leden van de Dorpsraad en inwoners van ons dorp.

 

Herinnering: informatiebijeenkomst over de toekomst van de N201

Maandagavond is het zover. Dan is er een belangrijke informatiebijeenkomst over de toekomst van de N201.

Op deze avond zullen de denkrichtingen voor deze weg door de Provincie Utrecht worden toegelicht en kunt u ook uw voorkeur uitspreken.

U bent van harte welkom op maandag 5 november a.s. in Cultureel Centrum ’t Web, Spinnerie 15, 3632 ET Loenen aan de Vecht.Inloop vanaf 19:30 uur en start van het programma om 20:00 uur. De toegang is vrij en aanmelden is niet nodig.

Laat maandagavond van u horen! Deze bijeenkomst is georganiseerd door Dorpsraad Loenen aan de Vecht.