Update én oproep: wat houdt Vreelanders bezig?

Beste leden van de dorpsraad,

In deze bijzondere tijden heeft het bestuur van de Dorpsraad alleen online contact met elkaar en ook de periodieke overleggen met de gemeente en gebiedsregisseur staan op een laag pitje. Zoals jullie uit de communicatie de afgelopen maanden konden afleiden hebben twee grote thema’s de activiteiten van het bestuur beheerst, te weten de N201 en het bestemmingsplan Vechtoevers. Daarnaast wordt er door een klein comité hard gewerkt aan de plannen voor het dorpshuis, gymzaal en het STAG-gebouw. Als daar meer concreets over te melden is volgt er meer informatie. Om jullie te laten weten wat ons in de tussentijd verder nog bezighoudt en om na te gaan wat er onder de Vreelanders leeft gaan we vanaf nu elk kwartaal een klein inkijkje geven in wat er in onze mailbox binnenkomt, naast de al genoemde thema’s.

De afgelopen maanden zijn mails binnengekomen over de volgende onderwerpen:
– De staat van wegdek en bermen van de Raadhuislaan;
– Verkeersveiligheid Lindengracht (m.n. racefietsers);
– Handhaving snelheid op Loenenseweg/Vreelandseweg o.a. t.h.v. IJsvogelpad;
– Openbaar vervoer in Vreeland.

Uiteraard hebben we niet meteen een oplossing paraat, maar de Dorpsraad Vreeland kan deze items wel agenderen bij haar periodieke overleggen met gemeente en gebiedsregisseur. Daar zullen we een volgende keer over rapporteren. Hebben jullie ondertussen nog andere zaken waarvan je vindt dat die onze aandacht of die van de gemeente behoeven? Aarzel niet om een mail te sturen!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Dorpsraad Vreeland

Voorstellen “Toekomst N201 Amstelhoek-Vreeland” gepresenteerd op website Provincie Utrecht

Beste bewoners van Vreeland,

Zoals u wellicht ook in de media, o.a. via RTV Utrecht, heeft vernomen, is op 28 april 2020 op de website van de Provincie Utrecht een overzicht gepresenteerd van de belangrijkste voorstellen die door de ambtelijke projectgroep Toekomst N201 zijn voorbereid. Deze voorstellen zijn mede tot stand gekomen tijdens de ontwerpateliers die in 2019 zijn georganiseerd in het Dorpshuis. De plannen worden na de zomerperiode voorgelegd aan het bestuur van de provincie Utrecht (Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten). Naar verwachting nemen Provinciale Staten op 11 november 2020 een besluit over de plannen en de financiering.

Tot en met uiterlijk dinsdag 12 mei 2020 bestaat de mogelijkheid vragen te stellen via de mailbox toekomstn201@provincie-utrecht.nl.

Een handig overzicht met de meest gestelde vragen vindt u hier.

Wij roepen iedereen op hiervan kennis te nemen en indien er nog vragen en suggesties zijn, die vóór 12 mei met de projectgroep te delen via het hierboven genoemde mailadres.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Dorpsraad Vreeland

Bericht over Algemene Ledenvergadering 2020 Dorpsraad Vreeland

Beste leden van de Dorpsraad Vreeland,

Zoals jullie wellicht weten is de Algemene Ledenvergadering (ALV) gewoonlijk in de eerste week van april.

Vanwege de corona-crisis is deze datum uiteraard niet haalbaar. We bezinnen ons nog op een nieuwe datum, maar wachten nog even de ontwikkelingen de komende tijd af. Wanneer het houden van bijeenkomsten weer verantwoord is en toegestaan, zullen wij een nieuwe datum vaststellen.

We hopen dan jullie allemaal in goede gezondheid te kunnen bijpraten over het afgelopen jaar en de plannen en begroting van het komend jaar.

Met vriendelijke groet,

Ewald van den Hout, voorzitter

Zienswijze Dorpsraad Vreeland op Bestemmingsplan De Vecht

Op 20 februari sluit de termijn waarop u uw zienswijze kunt indienen op het bestemmingsplan De Vecht zoals dat tijdens de inloopavond op 30 januari j.l. in het Dorpshuis is toegelicht.

Als Bestuur van Dorpsraad Vreeland hebben wiji onze zienswijze/bezwaren ingediend tegen het voorgestelde Bestemmingsplan De Vecht.

Wij doen dit namens het Bestuur en niet namens de leden of andere dorpsbewoners, omdat het waarschijnlijk onmogelijk is een bezwaar in te dienen waar iedereen het 100% mee eens is.

De kern van onze bezwaren is dat dit plan zeer strikt is voor de bewoners aan de Vecht, men mag maar één vaartuig aan de eigen oever aanleggen met een lengte van max 7,0 meter (12,0 meter in stedelijk gebied) en deze mag geen opbouwtje, roefje of kajuitje hebben. Haaks daarop staat dat (massa) toerisme op De Vecht sterk wordt gestimuleerd waardoor er Amsterdamse/Giethoornse taferelen zouden kunnen gaan ontstaan.

Ten aanzien van bewonersligplaatsen richt onze zienswijze / bezwaar zich tegen de zeer strenge regels:

1. Voor het buiten stedelijk gebied maar één – open – vaartuig met een max. lengte van 7,0 meter; aan eigen steiger

2. Voor het binnen stedelijk gebied maar één – open – vaartuig met een max. lengte van 12,0 meter;

3. Geen bewonersligplaatsen wanneer water en erf gescheiden zijn door een openbare weg.

Ten aanzien van toerisme, horeca en passagiersschepen richt onze zienswijze/bezwaar zich tegen:

1. Forse uitbreiding van halte-, opstap-, wacht- en ligplaatsen voor passagiersschepen tot 25 meter en passanten (iedere horecagelegenheid aan De Vecht mag een vaste ligplaats voor een of meer partyschepen hebben).

2.Opstap- en ligplaatsen in Vreeland zijn onwenselijk vanwege de te verwachten overlast en ontbreken van basis (sanitaire) faciliteiten. Er zijn tenminste drie opstap- en ligplaatsen voorzien in en bij Vreeland

Als u onze bezwaren deelt (of delen hiervan) nodigen wij u uit deze ook bij de Gemeente kenbaar te maken. Hoe meer bezwaren hoe sterker we staan. Hiervoor kunt u gebruik maken van de hierboven aangegeven tekst eventueel aangevuld met uw eigen opmerkingen. Ook kunt u de hele zienswijze bekijken,

Het is belangrijk dat u dat doet vóór 20 februari omdat dit de uiterste datum is waarop u uw bezwaar kenbaar kunt maken. Indien u vóór deze datum geen bezwaar maakt kunt u later geen bezwaar meer maken of meedoen met de procedures .

Het bestemmingsplan heeft verstrekkend gevolgen voor vrijwel iedereen die een boot in of aan de Vecht heeft door het inperken en verdwijnen van tientallen bewonersligplaatsen aan eigen erf of aan kades waar zij eerder altijd mochten liggen. Indien u niet uw ligplaats wilt verliezen is nu het moment om u te laten horen

Ook niet-booteigenaren worden getroffen omdat het Bestemmingsplan meer ruimte geeft aan partyschepen en passagiersschepen in een situatie dat er al veel overlast wordt veroorzaakt, zeker ook door de daarmee gepaard gaande aankomende en vertrekkende auto’s. Ook betekent dit een ‘vrijbrief’ voor buiten de gemeente woonachtige ondernemers, die busladingen toeristen uitnodigen over de Vecht te varen terwijl dit economisch de gemeente niets oplevert. De schepen komen van elders en worden vanuit elders bevoorraad. Dit past niet in het beleid van Kwaliteitstoerisme’. Indien u niet wilt dat het massatoerisme, met de daarmee gepaard gaande overlast, op de Vecht toeneemt, is nu het moment om u te laten horen

Het betreft:
Bestemmingsplan De Vecht
NL.IMRO.1904.BPDeVechtLGB-OW01
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer

Via onderstaande link kunt u eenvoudig uw zienswijze/bezwaar elektronisch bij de Gemeente kenbaar maken. Natuurlijk kunt u ook u deze ook op papier (met legitimatie) afgeven op het Gemeentehuis.

https://stichtsevecht.nl/onderwerp/1904/inspraakreactie-of-zienswijze-op-bestemmingsplan-indienen/

Wij hopen dat als u onze zienswijze / bezwaren deelt u ook een zienswijze bij de Gemeente indient. Samen staan we sterker. De komende periode houden we u natuurlijk op de hoogte via mail en onze site

Met vriendelijke groet,

Bestuur Dorpsraad Vreeland

Open bestuursvergadering DR Vreeland vanavond 11 februari in Dorpshuis

Vanavond is de bestuursvergadering van de Dorpsraad Vreeland een “open vergadering”. Wie graag wil weten hoe zo’n vergadering verloopt is welkom.

Op de agenda staan:
Notulen vorige vergadering
De verschillende “dossiers” van de bestuursleden (voortgang, hulpvragen)
Wat verder ter tafel komt.

We zien u graag!